Публічна оферта про надання благодійної пожертви

Дата опублікування: 01.04.2020

Ця публічна оферта («Публічна оферта»), адресована невизначеному колу фізичних осіб («Благодійник(и)») – відвідувачам веб-сайту ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ТЕКЮКРЕЙН» https://techukraine.org/ («Вебсайт»), і є офіційною публічною пропозицією ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ТЕКЮКРЕЙН» («Бенефіціар») укласти Договір про благодійну пожертву («Договір») на умовах, визначених нижче.

Здійснюючи благодійну пожертву через функціонал, доступний на Вебсайті, Благодійник повністю приймає умови цієї Публічної оферти та Політики конфіденційності. Моментом прийняття (акцепту) Публічної оферти є дата здійснення грошового переказу.

Бенефіціар зберігає за собою право вносити зміни до цієї Публічної оферти. Інформація про такі зміни буде розміщена на Вебсайті.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Предметом цього Договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Бенефіціара грошових коштів для досягнення цілей, визначених цим Договором. Благодійник самостійно визначає розмір грошових коштів, що передаються за цим Договором.

Цілями за цим Договором є:
реалізація мети та напрямів діяльності Бенефіціара, зокрема, сприяння розвитку ІТ-екосистеми з метою досягнення Україною протягом найближчих років європейського та світового лідерства в ІТ-індустрії.

Передання грошових коштів Бенефіціару за цим Договором є благодійною допомогою для виконання статутних цілей, відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Сфера благодійної допомоги – освіта, стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України.

Вид благодійної допомоги – безоплатна передача у власність Бенефіціара грошових коштів.

Благодійник за цим Договором є благодійником, а Бенефіціар – бенефіціаром у розумінні Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Грошові кошти, передані в якості благодійної пожертви за цим Договором, повинні бути використані відповідно до їхнього цільового призначення.

Сторони домовилися в цьому Договорі вважати нецільовим використанням коштів, отриманих Бенефіціаром в якості благодійної пожертви: використання грошових коштів в цілях, не передбачених цим Договором. При цьому, використання коштів на адміністративні витрати Бенефіціара у розмірі, передбаченому Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» не вважається нецільовим використанням.

Сторони також декларують і підтверджують, що надання благодійної пожертви згідно з цим Договором здійснюється відповідно до таких принципів / обмежень:

метою надання благодійної пожертви не є стимулювання або винагорода за вчинення Бенефіціаром або третіми особами будь-яких незаконних дій або ухилення від виконання законних обов’язків в інтересах Благодійника та / або третіх осіб;

метою надання благодійної пожертви не є стимулювання призначення продукції або обмін на минуле або очікуване призначення, виписування продукції Благодійника або надання Благодійнику або його афілійованим особам будь-яких інших вигод, пов’язаних із продажами;

мета надання благодійної пожертви не є промоційною за характером і не сприймається як така, що має промоційний підтекст, а також не залежить від вкладень або контролю з боку Благодійника або його афілійованих осіб;

Благодійник не очікує, не розраховує і не отримує, жодної вигоди чи переваг від надання пожертви згідно з цим Договором.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ПОЖЕРТВИ
Благодійник здійснює благодійну пожертву через функціонал, доступний на Вебсайті, а саме через функціонал системи Liqpay, що вбудований у Вебсайт. Бенефіціар не встановлює жодних додаткових зборів, комісій чи платежів за здійснення переказу коштів.

Система LiqPay – це платіжний сервіс АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що діє на підставі Ліцензії НБУ №22 від 05.10.2011, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 01001, місто Київ, вул. Грушевського, 1Д) («Банк»), призначений для спрощення проведення розрахунків між фізичними особами, юридичними особами та/або фізичними особами-підприємцями в мережі Інтернет за допомогою персональних комп’ютерів та/або інших мобільних пристроїв.

Благодійник розуміє та погоджується, що для здійснення переказу коштів, його персональні дані (прізвище, ім’я) та фінансова інформація (наприклад, номер кредитової/дебетової карти, строк її дії та CVV код) будуть передані для обробки Банку. При цьому, Бенефіціар не отримує доступу до жодних таких даних чи інформації. Банк забезпечує конфіденційність і нерозголошення фінансової інформації Благодійника, зокрема, інформації про операції, кредитову/дебетову карти, а також забезпечує конфіденційність і нерозголошення персональних даних Благодійника.

Благодійна пожертва вважається переданою Бенефіціару і прийнятою ним в день надходження (зарахування) грошових коштів на розрахунковий рахунок Бенефіціара.

Благодійник та Бенефіціар самостійно оплачують необхідні для виконання цього Договору послуги банку, який обслуговує їхні поточні рахунки.

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
Благодійник:
має право на визнання його Благодійником за цим Договором;

має право контролювати дотримання Бенефіціаром його обов’язків за цим Договором, зокрема, запросити звітність щодо використання коштів;

має право розірвати цей Договір у випадку нецільового використання коштів.

Бенефіціар:
зобов’язується прийняти на розрахунковий рахунок грошові кошти в якості благодійної пожертви за цим Договором;

зобов’язується використовувати грошові кошти, отримані в якості благодійної пожертви, виключно в цілях, визначених Благодійником в цьому Договорі, з дотриманням вимог чинного законодавства України до використання благодійної пожертви та діяльності бенефіціарів благодійної допомоги, а також найвищих вимог, що звичайно ставляться до такої діяльності;

зобов’язується купувати товари і послуги, необхідні для досягнення цілей, визначених цим Договором, за ціною, що не перевищує справедливу ринкову ціну;

зобов’язується дотримуватися усіх застосовних законів, конвенцій, положень, правил, галузевих кодексів поведінки, у тому числі антикорупційного законодавства;

зобов’язується утримуватися від пошуку, прийняття, пропонування, обіцянки та/або надання будь-якій третій особі, як фізичній, так і юридичній, прямо чи опосередковано, будь-яких грошей чи іншого майна, вигоди, переваг, послуг, нематеріальних активів (разом – «неправомірна вигода»), в якості умови або як результат отримання Бенефіціаром або Благодійником будь-якої безпідставної переваги.

Виконуючи ці зобов’язання за Договором, ні Бенефіціар, ні будь-яка третя особа, що діє від імені Бенефіціара, безпосередньо чи опосередковано не здійснювали і не здійснюватимуть в майбутньому пропозиції, обіцянки чи підкуп, винагороду або інші види платежів, що мають ознаки хабарництва, чи надання яких спрямоване на неправомірний вплив на державних службовців чи представників приватних компаній з метою використання останніми своїх повноважень чи здійснення останніми впливу для сприяння Благодійнику або на користь діяльності Благодійника.

Для цілей цієї статті, поняття “державний службовець” охоплює будь-якого працівника іноземного органу влади, інших недержавних службовців, що виконують функції органів влади, будь-яку посадову особу чи працівника державного чи місцевого органу влади чи його підрозділу, працівника чи посадову особу державної установи, служби, юридичної особи публічного права, включаючи заклади охорони здоров’я, що належать до державної власності чи контролюються державою, або публічної міжнародної організації, чи будь-якої особи, що діє в силу посадового становища від імені чи в інтересах будь-кого із вищезгаданих осіб, або члена будь-якої політичної партії, чи кандидата на політичну посаду, або особу, що прямо пов’язана з державним службовцем, включаючи персонал, ділових партнерів, близьких родичів та інших осіб, подібних до зазначених вище за своїм статусом відповідно до законодавства України.

Для цілей цієї статті, термін «представник приватної компанії» охоплює посадових осіб та працівників юридичних осіб приватного права, окрім осіб, що прямо пов’язані з державними службовцями.

Бенефіціар зобов’язується самостійно і за свій рахунок вести податковий та бухгалтерський облік, який точно і ясно відображає здійснені операції, пов’язані з виконанням Бенефіціаром зобов’язань за цим Договором, зокрема, облік платежів, сплачених або отриманих Бенефіціаром, витрат, понесених Бенефіціаром за цим Договором.

ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором, підлягають врегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів.

Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку, шляхом передання такого спору на вирішення у відповідний суд України.

ДІЯ ДОГОВОРУ. ЗМІНИ ДО ДОГОВОРУ
Цей Договір набирає чинності з моменту прийняття Бенефіціаром благодійної пожертви і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
Цей Договір складений українською та англійською мовами. Український та англійський тексти мають однакову юридичну силу. У разі виникнення розбіжностей між текстами, україномовна версія має переважну силу.

РЕКВІЗИТИ БЕНЕФІЦІАРА

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТЕКЮКРЕЙН»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 43257462
Місцезнаходження (юридична адреса):
Україна, 01030, місто Київ, вул. Хохлових Сім’ї, будинок 8, приміщення 536
e-mail: info@techukraine.org

Інші відомості:
Бенефіціар внесений до Реєстру неприбуткових установ та організацій та йому присвоєно ознаку неприбуткової організації [ознака неприбутковості 0032], згідно з Рішенням №1926594600474 від 07.10.2019.

Donations

Одержувач платежу

Найменування організації: ГО ТЕКЮКРЕЙН ГО

Код отримувача: 43257462

Назва банку: СТОЛИЧНА ФІЛІЯ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Рахунок отримувача: UA383802690000026005056249352

Валюта: UAH

Menu